பெயரளவு விட்டம்345681012141618202224
d
dஅதிகபட்சம்345681012141618202224
நிமிடம்2.943.9254.9255.9257.919.9111.8913.8915.8917.8919.8721.8723.87
d1நிமிடம்0.811.21.623.23.2445556.3
அதிகபட்சம்0.941.141.341.742.143.383.384.184.185.185.185.186.52
லேநிமிடம்1.62.22.93.23.54.55.5667889
பெயரளவு விட்டம்273033364045505560708090100
d
dஅதிகபட்சம்273033364045505560708090100
நிமிடம்26.8729.8732.8435.8439.8444.8449.8454.8159.8169.8179.8189.7899.78
d1நிமிடம்6.388881010101013131313
அதிகபட்சம்6.528.228.228.228.2210.2210.2210.2210.2213.2713.2713.2713.27
லேநிமிடம்9101010101212141416161616